TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Metsän arvon kasvattaminen

Puuntuotannon tavoite on myyntikelpoisen ja hyvin kaupaksi käyvän puun kasvattaminen. Oikea-aikainen metsänhoito ja kustannustehokkaat menetelmät tuovat omistajalle tuloa ja ennen kaikkea parantaa metsäsi kasvuedellytyksiä.

Ajallaan tehty taimikonhoito kasvattaa ensiharvennuskertymää ja lisää puuston järeyttä koko kiertoajalla. Tämä kaikki on mahdollista toteuttaa unohtamatta maisema-, luonto- ja virkistysarvoja.

Rahallinen

Ajallaan tehdyn taimikonhoidon jälkeen voidaan energiapuuta hakata metsästä jo noin 10 vuoden kuluttua. Pienellä koneella tehdyn energiapuuharvennuksen jälkeen metsä jää täystiheyteen, jolloin seuraava tuloa tuottava hakkuu voidaan tehdä 5-10 vuoden päästä. Tällöin ensiharvennuksen saanto on parempi, kuin ilman säästävää energiahakkuuta, koska energiapuuharvennuksen jälkeen puut ovat saaneet kasvutilaa ja järeytyneet.

Onnistuneen taimikon ja nuoren metsän hoidon edellytyksenä on toimivien ja kohteeseen sopivien koneiden käyttäminen.

Taimien säilyminen vahingoittumattomana, maaston rikkoutumattomuus, hoitotyön ja korjuun onnistuminen kustannustehokkaasti ovat nuorten metsien kunnostuksen ja taimikonhoidon haasteita, kun työ tehdään koneellisesti.
Palvelumme varmistavat metsäsi arvon kasvun ja kustannustehokkaat hoitotoimenpiteet nuoressa metsässä ja taimikossa.

Virkistys ja vihreät arvot

Oikea-aikaiset hoitotoimet nuoressa metsässä varmistavat metsien monimuotoisuuden. Vaikka ajattelisitkin ensisijaisesti metsäsi rahallista tuottoa, maisemanhoitoon ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot ovat saavutettavissa siinä ohessa.   Toimintatavallamme pyrimme varmistamaan laajan ja monipuolisen virkistyskäytön myös talousmetsissä. Vihreät arvot huomioiva nuoren metsän ja taimikon hoito mahdollistaa laajan ja monipuolisen matkailu- ja virkistyskäytön myös metsätalousalueilla. Metsästys, marjastus ja sienestys ovat yleisimpiä virkistysmuotoja.