TPL_USEWOOD_NAV_VIEW_SEARCH

TPL_USEWOOD_NAVIGATION

TPL_USEWOOD_SEARCH

Usewood menetelmä

Taimikon ja nuoren metsän hoito on tarkkuutta vaativaa työtä. Yhtä tärkeää on säilyttää vaurioitta jäävä puusto sekä poistaa haittaava vesakko ja korjata energiapuu talteen. Olemme keskittyneet taimikon- ja nuoren metsän hoitoon kehittämällä tähän työhön tarkoitettuja työvälineitä ja kustannustehokkaita menetelmiä. Toimintamme perustuu pienten metsätyökoneiden tehokkaaseen käyttöön sekä osaaviin kuljettajiin.

Varhaisperkaus ja taimikonhoito

Varhaisperkaus ja taimikonhoito nopeuttavat puuston kasvua ja järeyskehitystä. Taimikonhoito lisää merkittävästi puuntuotantoa pitkällä aikavälillä. Hoidettu, kasvuisa nuori metsä alkaa tuottaa metsänomistajalle nopeammin tuloa kuin hoitamaton. Ajallaan tehdyn taimikonhoidon jälkeen voidaan energiapuuta hakata metsästä jo noin 10 vuoden kuluttua. Pienellä koneella tehdyn energiapuuharvennuksen jälkeen metsä jää noin 5% tiheämmäksi kuin isolla koneella harvennettuna, jolloin seuraava tuloa tuottava hakkuu voidaan tehdä 5-10 vuoden kuluttua. Hoitamalla saat tuottoa myös matkan varrella.

Purppuranahakka

Purppuranahakan käyttö varhaisperkauksen yhteydessä estää uudisvesomista. Näin saatetaan välttää toinen raivauskerta. Purppuranahakka on luontainen sieni, joka lahottaa lehtipuiden kannot. Usewoodin vesakontorjuntajärjestelmällä levitetään synteettinen ja täysin biologinen liuos kantopintoihin, josta tartunta tapahtuu. Kannot lahoavat muutamassa vuodessa ja säästettävä havupuusto pääsee kasvamaan ilman kilpailua. Aine ei ole haitallinen ihmisille eikä eläimille, eikä myöskään lahota havupuita. Purppuranahakkakäsittelyllä päästään kitkentää vastaavaan lopputulokseen myös turvemailla, työnlaadusta tinkimättä.

Energiapuu

Energiapuusta on tullut kiinteä osa metsänkasvatusta. Taloudellisesti kannattavinta on energiapuun tuottaminen osana metsänkasvatusketjua ja sen korjaaminen karsittuna rankapuuna. Oikealla menetelmällä ja oikeilla välineillä energiapuun korjaaminen on metsälle riskitöntä ja taloudellisesti kannattavaa.

Metsistä kerättävä energiapuu on uusiutuva energialähde ja sen avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä. Voimalaitosten polttoaineeksi soveltuu parhaiten juuri nuorista metsistä korjattu rankapuuhake. Kustannustehokkaaseen korjuuseen päästään, kun energiapuun kasvatus otetaan huomioon jo taimikonhoitovaiheessa. Energiapuun kasvatus lähtee ajallaan tehdystä taimikonhoidosta ja energiapuuharvennukseen tähtäävässä kasvatuksessa jätetään taimia kasvamaan tavanomaista enemmän taimikonhoidon jälkeen. Taimikonhoidon jälkeen seuraa energiapuuharvennus ja varsinainen ensiharvennus siirtyy muutamia vuosia eteenpäin. Tässäkin vaihtoehdossa metsänkasvatuksen lopullisena tavoitteena on laadukkaan tukkipuun kasvattaminen. Usewood menetelmässä käytetään pieniä ja kevyitä koneita, jotka eivät tarvitse puustoa harventavia ajouria, vaan jättävät kasvatettavan metsän täystiheäksi. Näin metsään jää 20 % enemmän kasvatuspinta-alaa, verrattuna ajourien kanssa tehtävään korjuuseen. Kevyet koneet eivät myöskään aiheuta juuristovaurioita kasvaville puille.

Usewood-menetelmä

Usewood on panostanut tuote- ja palvelukehityksessään hoitotoimenpiteiden kustannustehokkuuteen.  Usewood-menetelmällä hoitotoimenpiteet voidaan tuottaa noin 20 % pienemmillä kustannuksilla perinteisiin menetelmiin verrattuna. Lisäksi nuoren metsän energiapuuhakkuussa puunkorjuu tuo metsänomistajalle uuden tulolähteen ja samalla kohentaa puuston metsänhoidollista tilaa. Myyntitulojen lisäksi energiapuuharvennus parantaa varsinaisen ensiharvennuksen korjuuoloja, kasvattaa ainespuukertymää ja ainespuurunkojen keskikokoa.

Usewoodilta onnistuu myös eri-ikäismetsän hakkuu

Pienten koneiden käyttö mahdollistaa myös eri-ikäismetsien tai jatkuvan kasvatuksen kohteiden poimintatyyppisen hakkuun. Usewood Forest Master -pienmetsäkone hakkaa ja juontaa puutavaran kokoomauralle, josta se siirretään järeämmällä kalustolla edelleen tien varteen. Eri-ikäismetsissä korostuvat korjuukoneiden keveys ja ketteryys.

Usewood-menetelmä huomioi myös metsän muut arvot

Kaikkien metsänkäyttäjien maisema- ja virkistysarvot paranevat pienellä koneella tehdyn hoitotyön jälkeen. Usewoodin pienkoneen korjuujälki on miellyttävän näköinen ja helppokulkuinen. Hoidolla voidaan myös lisätä luonnon monimuotoisuutta ja parantaa haluttujen lajien elinolosuhteita.